Vedtekter for Jegernes Interesseorganisasjon

§1 Organisasjonsnavn

Navnet på organisasjonen er: Jegernes Interesseorganisasjon.
Forkortelse for organisasjonen godtas som JI
Internasjonalt navn for organisasjonen er ” Norwegian Hunters Association”

§2 Formål

Jegernes Interesseorganisasjon er en landsomfattende partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Den skal ivareta norske jakttradisjoner og samtidig aktivt fremme nye løsninger for human og etisk forsvarlig jakt Den skal fremheve jegeren som en positiv faktor i norsk utmark.

§3 Styrets oppgaver

 • Styret skal følge de retnings- og arbeidslinjer som fastsettes av årsmøtet og skal til en hver tid å tale jegernes sak. Styret gis tillit til å disponere fritt innenfor gitte rammer og handlingsplan.• lede organisasjonen mellom årsmøtene.
  • avholde årsmøte.
  • drive organisasjonen i samsvar med dens formål
  • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
  • Styret oppnevner en regionsleder for hver av landets 6 regioner. Regionsleder oppnevnes av styret kun i den region der de
  finner det hensiktsmessig og/eller formålstjenelig.
  • Endre og oppdatere retningslinjer for økonomireglement i takt med
  organisasjonens vekst
  • Endringer i kontingent for andre kontingentsatser enn hovedkontingent
  • Fordelingsnøkkel med eventuelle lokallag om kontingenttilskudd – nedskrives i
  sentrale retningslinjer
  • Styret har fullmakt til å utnevne informasjonsansvarlig, som igjen har rett til å
  delta på styremøter med talerett, uten at denne har stemmerett.

§4 Medlemskap og kontingener

Organisasjonen er åpen for alle som støtter organisasjonens formål. Betalende medlemmer har stemmerett på årsmøte. Medlemskapet er personlig. Lag, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner kan støtte organisasjonen med medlemskap. For ytterlige retningslinjer, utarbeides disse av styret.

Kontingentene fastsettes av årsmøtet.

Differensierte kontingenter er i følgende grupper:

1. Hovedmedlem
2. Familiemedlem (samme adresse som hovedmedlem)
3. Ungdomsmedlem (inntil fylte 20 år)
4. Pensjonist

Styret i organisasjonen kan ekskludere de av sine medlemmer som bevisst motarbeider organisasjonens formål. Ekskluderingen kan klages inn for årsmøtet.

§5 Årsmøte

Årsmøtet er høyeste myndighet i Jegernes Interesseorganisasjon. Årsmøtedato skal offentliggjøres for medlemmene senest 8 uker før møtedato på e-post eller i brev vedlagt kontingentutsendelsen. Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før møtedato. Saker til årsmøtet / årsmøtets agenda skal offentliggjøres for medlemmer senest 2 uker før årsmøtedato på organisasjonens websider. Følgende skal følge med: agenda årsberetning, regnskap og revisors beretning, samt innkomne forslag.

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april. Årsmøtet velger møteleder og 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Disse 3 må være medlemmer.

Årsmøtet behandler:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av ordstyrer, referent og to til tellekorps
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Innkomne forslag. Benkeforslag avvises.
8. Handlingsplan / aktivitetsplan
9. Valg
10. Fastsettelse av årskontingenter

Valg av valgkomite bestående av 3 personer. Første år en person for ett år (valgkomiteens leder), en person for to år og en person for tre år. Valgkomiteens leder er den som påbegynner sitt siste år i komiteen. Årsmøtet foreslår nytt medlem for 3 år i valgkomiteen hvert påfølgende år.

Årsmøtet skal også velge revisor. Revisor velges for 2 år.

Vedtak og valg på årsmøtet skal treffes med ekte flertall. Stemmeberettiget er det medlem som ved personlig fremmøte på årsmøtet avgir sin stemme. Står stemmetallet likt avgjør møtelederen med sin dobbeltstemme utfallet.

Oppnevnte regionsleder er forpliktet til å møte på årsmøtet og opptrer som talsmann og forslagstiller for sin region. Ved gyldig forfall overtar styret regionsleders oppgaver og ansvar under årsmøtet.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 50 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Saksliste er endelig og kan ikke endres. Ekstraordinært årsmøte er åpent kun for stemmeberettigede. Benkeforslag er ikke tillatt.

§7 Styrets sammensetning

Styrets sammensetning er som følger:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styre- og varamedlemmer. Alle i styret velges for 2 år, men leder, sekretær, styremedlem 1 og varamedlem 1 er på valg i partallsår. Nestleder, kasserer, styremedlem 2 og varamedlem 2 er på valg oddetallsår. Styret kan opprette arbeidsutvalg, komiteer og prosjektledere iht handlingsplan.

Landets 6 regioner består av:
1. Nord Norge (Nordland, Troms og Finnmark)
2. Midt-Norge (Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal)
3. Vestlandet (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland)
4. Sør-Norge (Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold)
5. Oppland og Hedmark
6. Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

Vedtak, uttalelser og forslag skal være forankret og vedtatt i et beslutningsdyktig styre, i et på forhånd innkalt styremøte. Et flertall av styret må møte for å være beslutningsdyktige, og ved jevn avstemning har leder 2 stemmer.

§8 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan kun skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte etter forslag sendt inn i henhold til gjeldene vedtekter. Vedtektene kan kun endres ved ekte flertall av de fremmøtte som er stemmeberettiget.

 

§9 Oppløsning av organisasjonen (§9 kan ikke endres)

Oppløsning av organisasjonen kan bare gjøres med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet. Dersom Jegernes Interesseorganisasjon blir oppløst, skal organisasjonens midler tilfalle Frelsesarmeen. Hvis det går mot oppløsning, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 mnd senere hvor dette bekreftes med 2/3 flertall.

§10 Økonomi

§10.1 – Regnskap

Jegernes Interesseorganisasjons regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet oppbevares i 3 år. Dette er styrets ansvar. Styret fremlegger sin innstilling på avsluttet og revidert regnskap for det foregående kalenderår til godkjenning på det ordinære årsmøtet.
Regnskapet revideres av autorisert revisor.

§10.2 – Budsjett

Årsmøtet vedtar budsjett for Jegernes Interesseorganisasjon for kommende kalenderår. Styret innstiller på budsjett til årsmøtet.
Styret vedtar spesifisert budsjett på siste møte før rammebudsjettet trer i kraft. Spesifisert budsjett definerer hvordan organisasjonens økonomiske midler skal disponeres.

§10.3 – Økonomireglement

Økonomireglementet og tilhørende retningslinjer setter økonomiske standarder og retninger for organisasjonen. Retningslinjene kan endres av styret ved et kvalifisert flertall.

§10.6 – Medlemskontingenter

Medlemskontingenter for påfølgende år sendes ut i slutten av november og begynnelsen av desember med forfall 31.12. inneværende år.

Skroll til toppen