Rettighet til kontroll med bruk av jaktradio

NJFF har på sin hjemmeside skrevet;

Merk at det er brukers ansvar å skaffe seg gyldige konsesjonspapirer. Tillatelsen må medbringes ved bruk av jaktradioen.

NJFF er forelagt spørsmålet: Hvem er gitt kontrollmyndighet for at brukere på forlangende må forevise tillatelsen?

Svar fra NJFF er:

De som har myndighet til å foreta kontroll at bruker har gyldig konsesjon er: Statens Naturoppsyn, politiet og grunneier. Ved kontroll vil de ta kontakt med NJFF og sjekke mot Jaktradioregisteret.

NJFF har ikke oppgitt hjemmel for denne kontroll.

Jegernes Interesseorganisasjon har tilskrevet Politidirektoratet og Miljødirektoratet om utførelse av kontroll.

Politidirektoratet har svart at det er Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) som utfører tilsyn ved bruk av jaktradiofrekvenser. Dersom Nkom under tilsyn møter utfordringer/situasjoner som krever politiets bistand vil de bistå med de resurser de har tilgjengelig på anmodning.

Svar er ikke mottatt fra Miljødirektoratet.

Slik Jegernes Interesseorganisasjon leser svaret er det fortsatt et spørsmål om hjemmelsgrunnlaget til å måtte forevise konsesjonsdokumentasjon for bruk til andre enn Nkom. Det er ingen lov eller forskift som tilsier at dette skal/må medbringes i felt.

Kontrollmyndighet for å inneha jaktradio og kunne bruke den er slik vi leser det NKom. Andre som skal kontrollere slikt må kunne dokumentere at de gjør det på vegne av NKom. NKom sine kontrollører legitimerer seg alltid ved kontroll.

Jegernes Interesseorganisasjon oppfordrer til å ha konsesjon ved bruk av jaktradio.

NJFF betaler en årlig sum til Nkom for at seks frekvenser forbeholdes til bruk ved jakt. NJFF videreselger denne rettighet til jegere med å innvilge konsesjon for bruk. NJFF har tilbake til 1993 gitt slike konsesjoner. Søknadsskjema og ordlyden er endret opp gjennom årene. Konsesjonsavgift skal betales etter krav utsendt fra NJFF.

NJFF skriver at avgiften skal dekke årsgebyr til Nkom og egne administrasjonsutgifter. Årsgebyret til Nkom er en åpen opplysning og kan fås ved henvendelse til Nkom med kravom innsyn i henhold til offentlighetsloven. Hvor mange som er registrert i jaktradioregisteret er det bare NJFF som vet. Det er også bare NJFF som kan opplyse om det totale innkrevde beløp. Medlemmer av NJFF kan jo i egen organisasjon etterspørre regnskapet for administrasjon og innbetalt årsgebyr.

Skroll til toppen