Navnelister på våpeneiere, lisens- og kvotejegere ute i det offentlige rom

Vi ser på med forskrekkelse at Miljødirektoratet har valgt å offentligjøre navnelister på lisens- og kvotejegere som også er våpeneiere ut til det offentlige rom. Det er allerede blitt publisert lister i aviser og det har florert lister på sosiale medier.

Det begynte som et rykte på sosiale medier senhøsten 2019 og har altså blitt en realitet uten at jegere som er lisens- og kvotejegere har blitt forespurt om dette. Det er svært betenkelig at noe slikt kan skje – spesielt når det er et organ til Staten som gjør dette. Vi som jegere anser dette som svært sensetiv informasjon.

Våpentyverier

Jegere vi har snakket med frykter mest at det kan bli våpentyverier ut fra den informasjonen som er kommet ut. Det er kort vei fra navn på lister til å finne bostedsadresse. Hvem er da ansvarlig for det som har skjedd og hvem er ansvarlig hvis det skulle skje tyverier fra jegere som er knyttet til offentligjort informasjon som kommer fra Miljødirektoratet. Det må vel være Miljødirektoratet det – kommer det unisont fra flere jegere.

Trakkasering

Flere jegere som utøver lisens- og kvotejakt har allerede mottatt trusler. Sågår jerenes familiemedlemmer mottar trusler fra ukjente personer på sosiale medier, meldinger på Facebook og andre sosiale kanaler. De som fremsetter disse truslene driver en trakkasering som er noe av det værste som personer kan utsettes for. Vi får bare håpe at politiet tar grep på dette så raskt som overhode mulig slik at man plutselig ikke står ovenfor et scenarie hvor trusler og trakkasering er blitt fysisk på person.

Brev til MD, JBdep, Datatilsynet, Jegerregisteret og politikere

JI har send brev til Miljødirektoratet og politikere for å få en klarhet i dette. Brevet er stilet til Ellen Hambro som er direktør i MD. Brevet ble sendt fredag 3.1.2020 og vi vil nok kunne vente oss et svar på henvendelsen over helgen. Det er også etterspurt informasjon fra Jegerregisteret angående saken om hvem og hvor ordren kom fra. Vi får avvente på svar, men imens kan dere lese brevet under her hvor vi spør etter informasjon.

 

Sitat brev:

 

Miljødirektoratet                                                               Grong 30.12.2019

V/ Ellen Hambro

Postboks 5672 Torgarden,

7485 Trondheim

 

Jegernes Interesseorganisasjon

Gartlandsvegen 7

7870 Grong

Kopi:

Klima- og miljødepartementet v/Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Justisdepartementet v/Justisminister Jøran Kallemyr

Arbeiderpartiets stortingsgruppe v/Parlamentarisk leder Jonas Gahr Støre

Høyres stortingsgruppe v/Parlamentarisk leder Trond Helleland

Senterpartiets stortingsgruppe v/Parlamentarisk leder Marit Arnstad

Fremskrittspartiets stortingsgruppe v/Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi

Kristelig Folkepartis stortingsgruppe v/Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe v/Parlamentarisk leder Audun Lysbakken

Venstres stortingsgruppe v/Parlamentarisk leder Terje Breivik

Miljøpartiet De Grønnes v/Stortingsrepresentant Une Bastholm

Partiet Rødt v/Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes

 

MILJØDIREKTORATETS BEHANDLING AV PERSONVERNOPPLYSNINGER PÅ LISENS/KVOTEJEGERE OG VÅPENEIERE.

Miljødirektoratet har nylig startet en ny praksis med å tillate offentliggjøring av navnelister på lisens og kvotejegere fra Jegerregisteret i Brønnøysund. Endringen av praksis kom uten forvarsel til eller godkjennelse fra de som står registrert som lisens og kvotejegere i Jegerregisteret i Brønnøysund. Navnelister er foreløpig blitt publisert i to lokalaviser.

Med denne praksis så er en av våre bekymringer at hele Jegerregisteret nå åpnes for innsyn som kriminelle kan bruke som oppslagsverk for å tilegne seg våpen fra 509 000 jegere og skyttere.

Praksisen har allerede ført til at listene som er publisert er delt på grupper på sosiale medier hvor ekstreme rovdyrromantikere deler informasjon for aktivisme. Dette vil medføre trusler og sjikane av jegere som utfører lovlig jakt vedtatt av Stortinget og Regjering.

De fleste av landets kommunale skadefellingsjegere er også registrert som lisens og kvotejegere. De er også nå fritt eksponert publisering og utsatt for fare for trusler eller våpentyveri. De kommunale fellingslagene legger mye arbeide i å holde den enkelte jegere mest mulig anonym på grunn av trusselbildet som følger med å forvalte rovvilt på vegne av det offentlige.

Miljødirektoratet påstår å ha fulgt GDPR regelverket og henviser til §9 i offentlighetsloven i sin begrunnelse av å frigjøre listene fra Jegerregisteret. §9 henviser dog kun til at listene er lette å trekke ut og ikke selve personvernet eller konsekvenser for den enkelte som følge av offentliggjøring.

§ 9.Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar

Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.

 

Hvorfor ikke §24 er benyttet som skal beskytte den enkelte for å bli utsatt for fare eller straffbare handlinger. Er for oss komplett uforståelig!

§ 24.Unntak for kontroll- og reguleringstiltak, dokument om lovbrot og opplysningar som kan lette gjennomføringa av lovbrot m.m.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd fordi innsyn ville motverke offentlege kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbod, eller føre til fare for at dei ikkje kan gjennomførast.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for melding, tips eller liknande dokument om lovbrot frå private. Andre dokument om lovbrot, blant anna melding og tips frå offentlege organ, kan det gjerast unntak frå innsyn for inntil saka er avgjord.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare, eller lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette, eller som er trua av utrydding.

 

For oss fremstår det at faginstansen på jakt, jaktvåpen og rovviltforvaltning kan ha ett så slett syn på personvernet til de som er i registrene de er systemeier for som ekstremt uheldig!

Statskog og Fjellstyrene vil ikke lenger publisere trekningslister for tildelt jakt. Dette med begrunnelse i at slik regelverket er i dag og med de forutsetningene søknadene ble hentet inn på, kan de ikke publisere listene da det ikke er i tråd med ny personopplysningslov/GDPR. Dette er oss opplyst en avgjørelse tatt i samråd med jurist i Miljødirektoratet.

Vi ønsker svar på følgende spørsmål:

  • På hvilket nivå i Miljødirektoratet er beslutningen fattet?
  • Er direktøren selv konferert med om endring av praksis?
  • Har Miljødirektoratet konferert med noen av disse instansene: Klima- og miljødepartementet, Justisdepartementet og eller Politidirektoratet før endring av praksis?
  • Har Miljødirektoratet konferert med sin underavdeling Statens Naturoppsyn før praksisen ble endret?
  • Har Miljødirektoratet konferert med Norges Jeger og Fiskerforbund eller andre interesseorganisasjoner før praksisen ble endret?
  • Hva er årsaken til at de som er tildelt lite konfliktfylt jakt hos Statskog og Fjellstyrene unntas offentlighet i henhold til GDPR mens de som er registrert som lisens- og kvotejegere blir publisert uten forvarsel?
  • Har Miljødirektoratet vurdert hvilket ansvar det selv har om denne endringen av praksis fører til at enkeltpersoner utsettes for straffbare handlinger som trusler eller tyverier?
  • Ser Miljødirektoratet at det fremstår merkelig at det ikke har benyttet seg av §24 for å ivareta personvernet til landets jegere når paragrafen hyppig brukes av direktoratet i andre tilfeller?

Imøteser raskt og utfyllende svar.

Sitat brev slutt.

Skroll til toppen