Motorferdselsutvalget har lagt frem innstilling til ny motorferdselslov.

Motorferdselsutvalget har lagt frem innstilling til ny motorferdselslov.

Utvalget har lagt frem en NOU 2024: 10 den 21 mai. i år, og den omhandler det meste om ny motorferdselslov og de anbefalinger de har kommet med. Se innstillingen fra utvalget på denne siden.

Jegernes Interesseorganisasjon har her fremmet flere forslag inn for utvalget. Vi vil også komme med forslag til den kommende høringen som vi forventer vil bli fremlagt ganske så snart.

JI merker oss at vårt forslag om generell tillatelse til frakt av skutt bjørn blir likestilt med frakt av elg, hjort og villsvin. Dette er helt etter hva vi mener i forslag som vi har inngitt til utvalget. Alt vilt bør kunne fraktes ut så raskt som mulig, slik at kvaliteten på skutt vilt ikke forringes unødig.

Vi merker oss at vår henstilling til utvalget om endringer i lovverket for å gi bevegelseshemmede bedre tilgang til utøvelse av jakt er imøtekommet. For bevegelseshemmede foreslås det adgang til generelt unntak fra forbud til om bruk av motorkjøretøy i jaktøyemed langs vei og turvei (opparbeidet sti) på barmark, samt adgang til generelt forbud over alt på snødekt mark.

Da har man kommet langt med hensyn til bevegelseshemmedes tilgang på jakt, i hvert fall posteringsjakt.

JI vil lese NOU fra utvalget nøye og legge frem forslag på endringer der det er naturlig å forandre punkter som vi mener bør endres før loven blir godkjent i Stortinget.

Har du som medlem synspunkter på dette, er vi svært interessert i å høre om dem. Send de til oss på e-post.

Skroll til toppen