Kan jakt være dyrevern?

Kan jakt være dyrevern?

KC Elg i Overhalla
Fra årets elgjakt i Overhalla. En flott okse, men det var større okser i området.

Skrevet av Kristoffer Clausen. Alle foto: Kristoffer Clausen

 

Vi leste nylig i media at 60% av verdens ville dyr har blitt borte de siste 40 årene, men er dette sant? Hvordan er situasjonen i Norge og i Europa for eksempel?
Jakt og trofejakt får ofte skylden hvis vi leser MSM media, men er dette riktig? Går vi tilbake til 1970 så fantes det ikke ulv i Norge, knapt nok en eneste gaupe, lite jerv og nesten ikke bjørn. Det samme kan sies for både havørn og kongeørn.
I dag vet vi at vi har mer ulv i Norge enn noen gang i nyere tid, vi har også hatt en kraftig økning av de andre store

KC med to ulver
Ulvejakt i Canada med to store dyr.

rovdyrene og det samme med ørn. Altså vi har mer store rovdyr i Norge enn på en mannsalder. Når det gjelder bestander av elg, hjort og rådyr så har økningen vært enorm de siste 40 årene. Ser vi på avskytingen i jaktsammenheng så fantes det knapt elg, hjort og rådyr i Norge på 1970 tallet, mens vi i dag har store og livskraftige bestander av hjortedyr i hele landet. Vi har altså mer av de ville store dyrene enn vi har hatt noen gang i nyere tid.
Det samme kan sies om Sverige og mesteparten av Europa. Bestander av de store ville dyrene har hatt en enorm økning de siste 40 årene i Europa, Norge inkludert, og ikke blitt redusert med 60% som vi får innrykk av i rapporten som nylig ble lagt frem av WWF.En annen ting vi skal merke oss er at de fleste av disse ville dyra jeg snakker om her drives det betydelig jakt på. I Norge skyter vi over 100.000 hjortevilt i året, vi jakter på både ulv, gaupe, jerv og bjørn og allikevel fortsetter bestandene å øke. Det samme gjelder i resten av Europa. I Tyskland alene skyter de over en halv million villsvin hvert eneste år i tillegg til flere hundre tusen hjortevilt. Nesten alle land i Europa opplever en sterk vekst av ulvebestandene og ulven regnes jo for å være en nøkkelart og et tegn på at naturen er sunn.

Når det gjelder småfugler, spover, viper osv så er nedgangen dramatisk og ingen av disse fuglene drives det jakt på i Norge. Mye av årsaken til denne nedgangen av fugler har med det moderne landbruket å gjøre. Monokulturer og ekstensiv bruk av sprøytemidler som igjen dreper insektene som mange av disse fuglene lever av.

Vi kan også lese i rapporten fra WWF at i Sør Amerika så har bestanden av ville dyr gått tilbake med 83% de siste 40 årene. Hva skyldes dette tror dere? I Brasil for eksempel så drives det så og si ingen organisert jakt så vi kan på ingen måte skylde på trofejakt eller kvotejakt. Tap av leveområder, hugging av regnskog og andre menneskelige inngrep har nok hovedskylden for dette. Ser vi på Asia så drives det veldig lite organisert jakt eller trofejakt og det er også et av områdene hvor bestander av ville dyr har gått dramatisk tilbake. Dessverre for de ville dyrene så er det slik at når folk og buskap som sau, kveg og geiter skal ha plass så må villdyr og villmark vike.

KC - Kudu fra Botswana
Kudujakt i Botswana er en viktig matkilde for lokalbefolkningen

Hvordan er situasjonen for de ville dyrene i Afrika da?
Hvis vi leser overskrifter i media så får vi jo inntrykk av at de aller fleste dyr er utrydningstruet og at det meste av skylden er trofejakt og ulovlig jakt som ofte blir sett på som det samme. Afrika er et enormt kontinent med over 50 forskjellige land og situasjonen er ganske forskjellig fra land til land. Faktisk er det slik at i endel land i Afrika så vokser bestanden av ville dyr, inkludert elefanter. 7 land i Afrika peker seg ut med en stor bestand av ville dyr og det er Sør Afrika, Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Mosambik og Tanzania. Hva har disse 7 landene til felles? Jo det er en viktig ting og det er at i disse 7 landene så drives det omfattende trofejakt. Det betyr at de har en jaktlovgivning, de har en plan med sine ville dyr og de har forstått at jakt er dyrevern i praksis. Hvis vi tar Sør Afrika som et eksempel så er det beregnet at antallet ville dyr i 1970 var på ca en halv million dyr. Det er svært lite til å være et så stort land. Men siden 1970 og frem til idag så har bestanden av ville dyr økt fra en halv million dyr til over 15 millioner dyr. Ja, dere leste riktig, altså økt fra en halv million til over 15 millioner ville dyr idag.

Hvordan er dette mulig vil du kanskje lure?
Hovedårsaken er jakt og trofejakt. De siste 30 årene så har det blitt etablert over 10.000 jaktfarmer i Sør Afrika. Dette er private farmer, som tidligere var kvegfarmer eller sauefarmer som er gjort om til jaktfarmer med ville dyr.
Grunnen til dette er enkel og det er at det har vært bedre betalt for en som eier en farm å ha ville dyr på farmen å selge jakt og trofejakt enn å drive med oppdrett av kveg. Så på grunn av jegere og trofejakt så har bestanden av ville dyr økt fra en halv million til over 15 millioner dyr i løpet av de siste 40 årene. Ser vi på Namibia som et annet eksempel så innførte de privat eierskap til de ville dyrene i 1995. Det vil altså si at private grunneiere bestemmer selv over de ville dyrene på sine eiendommer. Siden 1995 og frem til idag så har bestanden av ville dyr i Namibia økt med over 200% Namibia er et av de landene i Afrika hvor det bedrives mest trofejakt og de har idag Afrikas og verdens største bestand av ville geparder. Over 70% av disse gepardene befinner seg på private jaktfarmer. Bestanden av elefanter har siden 1995 økt fra ca 7000 dyr til over 22.000 dyr idag.

Vi skal se på to andre land i Afrika som ligger inntil hverandre og som er ganske like i størrelse og befolkning, men som driver to helt forskjellige måter av dyrevern. Det er Tanzania og Kenya i øst Afrika. I 1975 så stoppet Kenya alle former for jakt og siden den gang så har ingen kunnet jakte på noe som helst av ville dyr i Kenya. I Tanzania derimot så har de drevet omfattende trofejakt fra 1975 og hvert år frem til idag. Hvilket av disse landene har mest ville dyr idag tror dere? Det er Tanzania, altså det landet som driver med omfattende trofejakt. Tanzania er idag det landet i hele Afrika med flest ville dyr. De har den største bestanden av ville løver, av leoparder og de er jo kjent for sin årlige migrasjon av gnu og sebra.

Kenya derimot har mistet mer enn 70% av alle sine ville dyr siden 1975 og det uten at jakt av noe slag har vært tillat.
Hva viser dette oss?
Jo det viser oss at jakt og trofejakt drevet på en bærekraftig måte er en særdeles effektiv måte å verne de ville dyrene. Og det viser oss at å innføre totalforbud mot jakt funker mot sin hensikt og fører til at de ville dyra mister sin verdi som igjen fører til at de blir fordrevet og drept av folk og tamdyr som skal ha plass.

KC *Svartbjørnjakt i Canada
Svartbjørnjakt i Canada er viktig for forvaltningen

Hva kan vi si om bestanden av ville dyr i Nord Amerika da?
USA og Canada er to enorme land og faktum er at de har betydelig mere ville dyr idag enn for 40 år siden. Se på bestanden av svartbjørn, grizzlybjørn og puma. De har økt jevnt og trutt både i antall og i utbredelse etter å ha vært nesten utryddet på 1970 tallet. Alle disse tre rovdyrene er regnet som nøkkelarter i en biotop og idag finnes det kanskje over en million svartbjørner i USA og Canada og dette selv om det drives intensiv jakt på svartbjørn. Det samme gjelder for puma, den øker i både antall og utbredelse og det drives trofejakt på puma de fleste steder den finnes. Situasjonen for hjorteviltet er den samme de fleste steder i Nord Amerika som i Europa, at den har økt enormt de siste 40 årene.

Har noen av dere hørt om et dyr som heter Markhor?
Markhor er en villgeit som bor i fjellene i Himalaya i Asia. Markhor var nesten utryddet da jegere bestemte seg for å gjøre noe med dette. Et samarbeid mellom utenlandske jegere og lokale innbyggere i deler av Himalaya har ført til en økning av markhorbestanden på over 20% de siste tiårene. Det har igjen ført til at den har blitt fjernet fra listen over ytryddningtruede dyr til sårbar. Og dette er et dyr som det hele tiden har blitt drevet trofejakt på, men på en bærekraftig måte. Det er altså mye takket være jegeres interesse og trofejakt et dette dyret øker i antall. Markhor er også på menyen til snøleopard og en økning av markhorbestanden er til stor fordel for snøleoparden.

Det vi kan lese av dette er at i de landene hvor det eksisterer en jaktlovgivning og hvor regjeringen har en plan og forvaltning av de ville dyrene så øker i mange tilfeller bestandene av ville dyr. Dette er igjen i de landene hvor det drives mest jakt og trofejakt. Svaret mitt på spørsmålet øverst er ja, jakt kan være dyrevern og det er også svært effektivt dyrevern. Vi er nødt til å gi de ville dyrene verdi, hvis ikke er de dømt til å tape kampen om plass mot en økende befolkning som skal ha mere og mere plass til både seg selv og buskap. Så når WWF kommer med sin rapport og MSM media hiver seg på med sine overskrifter er det lett å bli lurt. Det er liten tvil om at kloden står ovenfor enorme utfordringer og at tap av leveområder for ville dyr er et enormt problem, men det finnes lyspunkter også. Og de fleste av lyspunktene finnes der det drives mest jakt og trofejakt. Hvorfor skal vi bry oss om dette? Jo fordi uten villmark og ville dyr så blir livene våre svært fattige og det er godt å vite at som jegere så er vi med på å bevare både villdyr og villmark for fremtiden!

KC Elg Canada
Elgen i Nord Amerika er større enn i Norge. Denne er skutt i Canada.
KC Hjort i Polen
Hjortejakt i Polen er viktig for forvaltningen i landet
Skroll til toppen