Hva vi har jobbet med så langt i år

Halvårsmelding fra styret

Styret fikk med seg flere saker til oppfølging inn i 2023. Det har også kommet flere høringer som vi har gitt uttalelse på.

Vi klaget til Klima- og miljødepartementet på miljødirektoratet sin gjennomføring av høring til nye jakttider. Vi fikk ikke medhold på Miljødirektoratets praksis om ikke å utlevere informasjon om saksbehandling av forhåndsinnspill til høring. Svaret er at forhåndsinnspill behandles muntlig i faggrupper. Her velger altså Miljødirektoratet hva som skal videre på høring uten å gi en faglig begrunnelse for valget. Miljødirektoratet har en lang vei å gå for å oppfylle regjeringens Hurdalserklæring om mer innsyn i offentlig forvaltning.

Vi var kjent med at Miljødirektoratet hadde et prosjekt gående med formål å typegodkjenne feller til bruk ved fangst av vilt. Vi stilte noen spørsmål til fremgangsmåten for godkjenning av feller. Miljødirektoratet ville ikke svare oss skriftlig, men kunne gi en muntlig orientering om arbeidet.

Senere på året kom det en høring om endring i forskrift om utøvelse jakt, felling og fangst kap 9 fangst. På nytt opplever vi at Miljødirektoratet har endret mening under saksforberedelsene og momenter de avga muntlig er ikke med i høringsforslaget. Vi klaget på mangler ved den utsendte høring at det ikke var tatt hensyn til tidligere innsendte uttalelser – fangst på ekorn og tillate merking av feller med bare jegernummer. Etter flere brev fikk vi Miljødirektoratet med på at merking av feller med jegernummer ville bli vurdert som høringsuttalelse. Vi sendte da brev til flere store grunneierorganisasjoner, Landbruks- og Matdepartementet Politidirektoratet og NJFF med anmodning om at de tok med merking av feller med jegernummer i sine uttalelser til høringen. Vi har fulgt opp disse organisasjoner med telefonhenvendelse. Styret mener de har gjort det som kan forventes for å få jegernummer inn i forskriften om merking av fangstredskap. Svaret får vi senere i høst.

Flere rovviltnemder vedtok lisensfelling av bjørn i år. Vi har tidligere påpekt overfor anmodet Miljødirektoratet om at uttransport av felt bjørn ved lisensjakt ikke har direkte hjemmel i loven. Ikke uventet har Miljødirektoratet latt være å bringe dette videre til endring. Ved siste endring ble kun uttransport av villsvin gitt direkte hjemmel i loven. Vi har derfor bragt forslaget om uttransport av felt bjørn inn for regjeringsoppnevnte motorferdselsutvalg som skal fremlegge forslag innen 1. desember i år. Vi har derfor muntlig hatt kontakt med store grunneierorganisasjoner og anmodet om at de kommer med innspill om at uttransport av felt bjørn likestilles med elg, hjort og villsvin.

Oppfølging av innspill til revidert Lov om jakt, felling og fangst (Viltloven) har også tatt mye tid. I juni fikk vi komme til møte med Landbruks- og Matdepartementet for fremleggelse og utdyping av våre synspunkter. Vi ser på møtet, som varte en time, som konstruktivt og satt igjen med følelsen av å bli tatt på alvor og bli lyttet til. I august har det vært møte med et medlem av Stortingets energi- og miljøkomite. Dette møtet var også av en times varighet og vi ble bedt om å peke tre viktige punkter som vi vektlegger. Vi pekte da på §20 med endring om å tillate buejakt og magasinkapasitet ved bruk av hagle med slug til å harmoniseres som for rifle. §23 om å åpne opp for bruk av løs drevet halsende hund på alt vilt der hund er tillat. Vårt forslag fra 2018, §34 om endring i forfølgelsesretten. Landbruks- og Matdepartementet har avsluttet innhenting av innspill og har tidsplan om å ferdigstille et høringsdokument i løpet av høsten. Vi har fortsatt anledning til å drive påvirkning gjennom politiske kanaler, noe vi arbeider med.

Styret ønsker alle jegere og fangstfolk en riktig god høst og skitt jakt.

Skroll til toppen