Endring i Forskrift om utøvelse jakt, felling og fangst

Endring i Forskrift om utøvelse jakt, felling og fangst kap 9 fangst

Høringen om dette gikk ut 1.9.2023 og det ble inngitt 88 høringsuttalelser fra organisasjoner og private.

JI sendte inn sin uttalelse på vegne av organisasjonen og medlemmers bemerkninger angående denne endringer. Vi jobber for å minske konfliktnivået aktivt for de som driver med jakt, felling og fangst, da vi mener det er viktig for enkeltindividet.

Det har vært alt for mange episoder hvor jegere og jegernes familie har mottatt trusler som sjeldent har ført til oppklaring. Erfaringer som jegere har med slike trusler er delte, men det er på det rene at det er svært ubehagelig og en unødvendig stressfaktor. JI har i mange år prøvd å påvirke forskriften slik at jegernummer skal brukes for å identifisere eieren av feller, men dette har dessverre ikke skjedd enda.

Vi har sendt vårt syn til flere store aktører, både organisasjoner som har jegere som medlemmer og tilbydere av jakt, og også flere departementer og direktorater. Disse ser ut til å være vanskelig å vende når det gjelder å få dem til å se nødvendigheten for å minske konfliktnivået for enkeltindividet som driver med jakt, felling og fangst.

Vi synes det er bemerkelsesverdig når vi leser enkelte av de svarene som er inngitt til denne høringen, de er for det meste en «blåkopi» av hverandre, og når de da er store aktører innenfor organisasjon for jegere og jakttilbydere, kan man jo stille seg undrende til hva de har for agenda.
Flere av våre medlemmer sier at de slettes ikke jobber aktivt for å minske konfliktnivået, det virker på dem at de jobber for å «vedlikeholde» konfliktnivået.

NJFF var visstnok med i gruppen som utarbeidet deler av forslaget til ny forskrift. Om dere leser høringsteksten og innspillet fra dem så ses det enkelt hva dem mener om det – dessverre. Å dempe konfliktnivået er ikke ofret en tanke.
Denne saken er slik vi ser det, avgjort på forhånd av de som lagde teksten i høringen.

Feller og godkjenning

Det bør også nevnes at NJFF var med i prosjektgruppen som skulle føre frem til godkjenningskriteriene for fangstfeller.
Miljødirektoratet foreslår å kun tillate feller som står oppført på liste over godkjente feller i eget vedlegg i forskriften. Her listes det opp hvilke fellemodeller som er tillatte for de ulike artene. Vedlegget vil også inneholde hvilke krav som stilles til bruk av fellene. Dette skal gjøre at det vil bli et mer tydelig regelverk å forholde seg til, i tillegg til at vi sikrer at det benyttes feller som er godt egnet til fangst av de enkelte viltarter.

Innebærer det at nye forbedrede feller som kommer på markedet ikke er tillat brukt til fellefangst og hvem skal godkjenne disse?

I gjeldende regelverk er det tillatt å benytte fallstokk, fallem og flak. Dette er gamle felletyper som tidligere ble mye benyttet, og som også er i bruk i dag.
Fallstokk er en trestokk som plasseres slik at den faller over byttet. Disse ble laget av trestokker som ble funnet på plassen.
Flak er flate steiner som gildres og skal falle over byttet når en utløserpinne berøres. Fallem fungerer på samme måte som flak, men er da en trelem som tynges av stein.
Dette er feller som, brukt riktig, er veldig effektive.
Samtidig er det vanskelig å sette tydelige krav til slike feller når det gjelder treffpunkt og slagkraft. Det foreslås derfor å ikke ta inn disse fellene på lista over godkjente feller.

Hvorfor skal tradisjoner for feller falle bort, når man vet at de fungerer?

Tradisjoner er viktige å ha når det gjelder jakt, felling og fangst. Selv om det er enkle feller, er det ikke ensbetydende med at de ikke fungerer. Dette er noe som alle organisasjoner som har jegere som medlemmer burde jobbe for å holde i hevd.

Skroll til toppen