Blyhaglforbudet – hvorfor kom det?

Fra 15. februar 2023 ble det innført blyhaglforbud i Norge – igjen. Årsaken til dette er en regelendring i EU for definering av våtmark som sier at man ikke kan bruke blyhagl nærmere enn 100 meter fra områder definert som våtmark.

I en pressemelding fra Miljødirektoratet den 15.2.2023 beskrives dette med ord som «skadevirkninger». Her blir det tregt frem at bly har alvorlige helseeffekter for mennesker og dyr. Det trekkes også frem at det i EU «slippes ut» store mengder bly i våtmark som følge av jakt. Denne påstanden kommer fra det europeiske kjemikaliebyrået Echa. Det fremkommer ikke noe tall for hvordan dette er i Norge. Årsaken til dette kan vi jo bare spekulere i, men det er nærliggende å tro at det ikke er gjort noen konsekvensutredning på dette fra Miljødirektoratets side. Fra tidligere år vet vi at det ikke er gjort det fra deres side. Det ble sagt i en samtale med dem at det var ikke nødvendig, for det ble gjort av EU. EU har aldri gjort en slik utredning i Norge, Echa har heller ikke gjort det. De som har gjort det er NIVA – Norsk institutt for vannforskning. Dette har de gjort på oppdrag fra Forsvaret.

 

ECHA panelets utredning

I flere møter forut for dette har JI vært med på møter digitalt med panelet som skulle utrede dette for EU. Her ble det levert dokumentasjon til det panelet om det som NIVA hadde kommet frem til. Dokumentasjonen der var ikke verd noe for det panelet, og grunnen til det var: «Norge er ikke med i EU», «Rapporten fra NIVA er gjort for Forsvaret», «Norge kan ikke sammenlignes med andre EU land». Dette er de svarene JI fikk fra panelet. JI var også de eneste fra Norge som deltok på disse møtene, andre organisasjoner deltok ikke.

Når paneles som utredet dette sa at «Norge kan ikke sammenlignes med andre EU land» ble det spurt om hva som var årsaken til det. Svaret vi fikk da var at kalkforekomstene i Norge var så store at over 75% av våtmarkene i Norge tålte at det ble jaktet med bly, dette pga blyet ville bli oksydert og innkapslet før skadeomfanget kunne påvirke vann og jordsmonn. Dette tror JI er årsaken til at rapportene ikke ble tatt med, i tillegg til at det det ble fokusert at det var det Norske Forsvaret som hadde bestilt den, og ikke myndighetene i Norge. De kunne heller ikke finne rapporter bestilt av myndighetene, det ble da referert til Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

 

Hva gjør så Milødepartementet

Så hva er det Miljødirektoratet da gjør for å overbevise om at det trengs et blyforbud i Norge? Jo, de henviser til en dom i EU, og det som EU har kommet frem til, selv om EU sier at Norge ikke er relevant for dem, spesielt med tanke på grunnforholdene i Norge som ikke kan sammenlignes med EU land. Miljødirektoratet sammenligner Norge 100% med EU land, og det ut fra en EU-dom. Skjønn det den som kan. Tror det kun er de som jobber i Miljødirektoratet som skjønner det, for resten av Norges befolkning og spesielt jegere skjønner det ikke.

 

NIVA rapporter

NIVA har i flere rapporter gjort rede for hvordan det er med både vann og jordsmonn rundt i Norge. Et område som vi spesielt kan trekke frem er Hjerkinn skytefelt som i flere år har vært overvåket av NIVA på oppdrag fra Forsvaret. I rapporten L.nr. 6618-2014 kommer det frem hvordan forholdene er i et skytefelt som har vært i bruk i over 80 år. NIVA begynte å overvåke skytefeltet i 1986. I sammendraget av overvåkningen fra 1986 til 2020 fra Forsvarsbygg, kan det leses hvordan 34 år med overvåkning av NIVA har skjedd, og at konklusjonen er at det ikke er noe betydelig forurensning fra skytefeltet.

 

JI mener at siden det ikke er noe konsekvensutredning som er gjort av verken Klima- og miljødepartementet eller Miljødirektoratet, så kan man stille seg spørsmål om hva som er bakgrunnen for at de kommer med et forbud av bly i haglammunisjon i Norge.

Det vi vet er at bly er det sikreste metallet å bruke på jakt. Det har stor egenvekt og er mykt. Dette gjør at viltet avlives pga tyngde og gjennomslagskraft, mindre sjanse for skadeskyting og liten sjanse for rikosjett. Stål og tungsten gir stor rikosjettfare, noe som er problematisk for jegere.

Når det gjelder jakt i skog etter skogsfugl, så vil det ikke være et problem for sagbruk å foredle tømmer, da bly ikke er skadelig for sagblad i den grad som stål og tungsten er.
Vi undres derfor over hva som gjør at myndighetene tilsidesetter sikkerhet for jegere som bruker hagle under jakt?

 

Til sammenligning

Det blir nevnt at blyhagl er årsaken til at mellom 2 og 3 millioner fugler blir forgiftet hvert år. Dette er i EU. Hvor høyt dette er i Norge finns det ikke tall på hos Veterinærinstituttet eller hos Miljødirektoratet.

Til sammenligning så dør det vært år ca. 14.000 fugler av ca. 1200 vindmøller i Norge, mange av disse er rovfugl og arter som er sterkt truet Forsøplingen fra vindmøllene vet vi er store, men konsekvensene av dette er ikke et tema.

I EU dør det hvert år ca. 1,5 millioner fugler av ca. 110.000 vindmøller, og når vi ser at det er tenk å oppføre opp mot 11 millioner vindmøller i EU for å møte strømbehovet mot 2050, så vil dagens tall øke svært mye.

Skroll til toppen